Beca WWF-MONTPHOTO 2018

Títol: Els ratpenats que poden ajudar a salvar els boscos de
madagascar

Autor: Joan de la Malla / Adrià López-Baucells

Lloc: SALA 1 TEATRE – Del 4 d’octubre al 6 de novembre. horari de
Festival

Resum:
Exposició del projecte fotogràfic que il·lustra la complicada coexistència de
homes i ratpenats a Madagascar i com d’important i poc coneguda és
aquesta relació. Aspira a emfatitzar la importància de la conservació dels
ratpenats pel seu propi valor com a espècie, per la seva importància en la
preservació dels ecosistemes de l’illa i per la seva important feina com a controladors biològics de plagues.